มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาแนวทางในการดำเนินงานทั้งด้านการให้บริการงานวิจัยแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เล็งเห็นว่าสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงและมีทีมงานที่มีศักยภาพ จึงของเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฏาคม 2553 เวลา 14.00-16.00 น.