ดร.ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ”

แก่คณะครูโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2553 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนวัฒนานุศาสน์

โดยมีบาทหลวงสุดเจน ฝ่นเรือง ผู้แทนผู้รับใบอนญาต เป็นประธาน และมีคณะครูเข้ารับการอบรมจำนวน 87 คน