พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการทำวิจัย

โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา กับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

(ABAC)

ณ ห้องโกมุทวนา

11 กรกฏาคม 2554

(11.00-15.30 น.)