ดร.ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เข้าร่วมประชุมและรับการสัมภาษณ์ใน KPI 4 และ KPI 5 ในการประเมินภายในระดับสถาบัน IQA 2009 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2553

พร้อมกันนี้คณะกรรมการประเมินภายใน ได้เข้าเยี่ยมประเมินสถาบันวิจัยฯ  (site visit) เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 กันยายน 2553

โดยมี ดร.ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ผู้อำนวยการฯ และนักวิจัยให้การต้อนรับพร้อมนำชมสถานที่และตอบข้อซักถาม