CUSTOMER REFERENCE

Institute for Research and Academic Services (IRAS) has continuously gained a trustworthiness to conduct research projects from both public and private sectors. In each research project is strictly follow research methodology rules to get right information that conform to the research project’s objective and be beneficial for customers.

Some research projects are as follows:

Research Projects Year 2019

Research Projects Year 2019

 

Research projects

Organizations

1

Monthly Strategic Insight Service_2 Robinson Department Store 

2

ภาพลักษณ์ สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

3

สำรวจการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 Integrated Promotion Technology Co., Ltd.

4

Monthly Strategic Insight Service 2020_1 Robinson Department Store 

5

SRISAMARN RENOVATION 'PROJECT Robinson Department Store 

6

The study of the performance data of the Governor of the Sports Authority of Thailand Sports Authority of Thailand

Research Projects Year 2018

Research Projects Year 2018

 

Research projects

Organizations

1

การดูแลสุขภาพตาของเจเนอเรชั่นวาย

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

2

ทัศนคติของเจเนอเรชั่นวาย ที่มีต่อการตั้งเป้าหมายในชีวิต

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

3

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬา ในระดับจังหวัด ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแล

การกีฬาแห่งประเทศไทย

4

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีบัญชี 2561

การกีฬาแห่งประเทศไทย

5

ความคิดเห็นของลูกค้าที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด eVoucher

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

6

การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี  2561

บริษัท อินทริเกรเต็ด โปรโมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

7

การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

8

ความคิดเห็นต่อแอพพลิเคชั่นเรียกจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ

Velox Digital Company Limited

9

Exit  Interview Robinson

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

10

Employee Engagement Survey

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)

Research Projects Year 2017

Research Projects Year 2017

 

Research projects

Organizations

1

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

การกีฬาแห่งประเทศไทย

2

การสำรวจความต้องการและการสำรวจความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดตามที่ลูกค้าแต่ละกลุ่มใช้

การกีฬาแห่งประเทศไทย

3

การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี  2560

บริษัท อินทริเกรเต็ด โปรโมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

4

การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

5

ภาพลักษณ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประจำปี พ.ศ.2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

6

สำรวจความคิดเห็นต่อการขยายสาขาของร้านบาบิคิวพลาซ่า

บริษัท ฟู๊ดแพชชั่น จำกัด

7

Exit  Interview  Robinson

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

8

การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อป้ายจราจรอัจฉริยะของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

Research Projects Year 2016

Research Projects Year 2016

 

Research projects

Organizations

1

การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559

บริษัท อินทริเกรเต็ด โปรโมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

2

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

3

แผนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการทางการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

การกีฬาแห่งประเทศไทย

4

การสำรวจความคาดหวังที่มีต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

5

ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริการจัดการแบบมืออาชีพ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

6

การสำรวจดัชนีความสุขของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกีฬาเพื่อการอาชีพ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

7

การสำรวจความรับรู้ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของปรกชาชนต่อกองทัพเรือ

กองทัพเรือ

8

คู่มือการประเมินคณะกรรมการกีฬาจังหวัด

การกีฬาแห่งประเทศไทย

9

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

การกีฬาแห่งประเทศไทย

10

การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

11

ภาพลักษณ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

12

การสำรวจความพึงพอใจปัญหาและอุปสรรค์ในการบริหารจัดการทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

13

การจัดอันดับบริษัทชั้นนำและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานกับบริษัทต่างๆ

บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

14

การสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานการบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

Research Projects before Year 2016

Research Projects before Year 2016

 

Research projects

Organizations

1

การศึกษาข้อมูลทางการตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ โลหะและตู้นิรภัย

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน)

2

สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเฟอร์นิเจอร์และตู้นิรภัย

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน)

3

การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม Mascot สาขาชลบุรี

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

4

การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต สาขารังสิต

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

5

Tesco Insurance Broker Survey

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

6

Summary Report of Traffic Count Tesco Lotus Extra At Ubon Branch

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

7

การสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับวัยรุ่นไทยในจังหวัดชลบุรีและสุพรรณบุรี

บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

8

สำรวจความคิดเห็นในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการของกองทัพบก

กองทัพบก

9

สำรวจการรับรู้ ภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพบก

กองทัพบก

10

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความสัมพันธ์ของหน่วยงานทหารของกองทัพบกกับชุมชน

กองทัพบก

11

การรับรู้ ทัศนคติ และความเข้าใจของประชาชน ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

12

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

13

การศึกษาและออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อรองรับการดำเนินงานและการประเมิน'งานเละการประเมินผลของการกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

14

แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการทางการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

15

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

16

การสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อปลาซาร์ดีนกระป๋องในซอสมะเขือเทศและแบบปรุงรส

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

17

การสำรวจความนิยมของผู้บริโภคคนไทยต่อเครื่องหมายการค้า

บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)

18

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารประเภทซุปกางสำเร็จรูป

บริษัท ทรีโอพลัส จำกัด

19

การประเมินผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

20

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จำกัด

21

การจัดอันดับบริษัทชั้นนำและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานกับบริษัทต่างๆประจำปี2556

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

22

การจัดอันดับบริษัทชั้นนำและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานกับบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

23

การสำรวจพฤติกรรมและความต้องการสินค้าและการบริการของผู้บริโภค (Retail Survey)

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

24

ภาพลักษณ์องค์กร

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

25

ทัศนคติและความพึงพอใจต่อคุณภาพรายการโทรทัศน์

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

26

สำรวจการรับรู้ การยอมรับ และความคาดหวังที่มีต่อภาพลักษณ์ สสส.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

27

สำรวจการรับรู้และความคิดเห็นต่อภาพยนต์ประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดราชันคู่แผ่นดินและ ภาพยนตร์โฆษณาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

28

คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะเด็กและเยาวชนไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

29

ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อการบริโภคน้ำตาล

สำนักงานอ้อยและน้ำตาล กระทรวงอุตสาหกรรม

30

โครงการศึกษาวิจัยธุรกิจสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์

สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

31

การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

32

การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

33

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

34

การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

บริษัท อินทริเกรเต็ด โปรโมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

35

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ