จัดโดย สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (RIAU)วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

วันที่ 10 มีนาคม 2554  เวลา 8.30 – 12.00 น.

ห้องสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 5 ห้องคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ)