ARTS-LC 2015 การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมกับความท้าทายทางภาษาและการสื่อสารในโลกไร้พรมแดน” โดยความร่วมมือระหว่าง คณะศิลปศาสคร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

และ คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2558 ชั้น 8 (801-806) อาคารสยามบรมราชกุมารีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ September 3-4, 2015 Sayam Boromrajkumari Building, 8th Floor (801-806) The National Institute of Development Administration หัวข้อบรรยาย “ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” โดย วิเชียร   ประเสริฐ