ดร.ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมครูเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” 

แก่คณะครูโรงเรียนวันทามารีอา ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2553 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนวันทามารีอา ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีคณะครูเข้ารับการอบรมจำนวน 56 คน