อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)

คณะครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกในสังฆมณฑลนครสวรรค์

วันเสาร์ที่ 17 และ อาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553

ณ ห้องประชุมสังฆมณฑลนครสวรรค์ ถนนดาวดึงส์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โดย ดร.ปรีชา เมธาวัสรภาคย์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ