สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับโรงเรียนและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ในวันที่ 19 มกราคม 2565 และวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565