1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses)
 2. คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Intellectual Repository: CUIR)
 3. ฐานข้อมูล Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Theses)
 4. คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Knowledge Bank)
 5. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Digital Repository)
 6. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Ramkhamhaeng University Research Databases)
 7. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มธบ. อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses)
 8. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Thai Digital Collection: TDC)                                                                                                     
 9. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (NRCT Research Gateway Common Service)                                                                   
 10. ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ Thai Journals Online (ThaiJO)                                                                                                           
 11. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย (วช.) (Digital Research Information Center (NRCT))                                                                                        
 12. ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (TRF e-Library)
 13. ฐานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (Office of the Council of State Research Databases)
 14. ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน I กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน (Labour Research Databases)
 15. งานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า (King Prajadhipok's Institute Research Databases)
 16. ProQuest Dissertations & Theses